സാധാ അംബസിഡര്‍ കാര്‍ നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതാ ആഡംബര അംബസിഡര്‍ കാര്‍…. ഇപ്പോളും പുലിയാണ് … കാണുക

Advertisement

സാധാ അംബസിഡര്‍ കാര്‍ നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതാ ആഡംബര അംബസിഡര്‍ കാര്‍ 1979 മോഡല്‍ വണ്ടിയാണ്.. ഇപ്പോളും പുലിയാണ് … കാണുക

Advertisement

Advertisement

Modified Mark 4 Hindustan Motors Ambassador |Mr.Abdul Azeez Calicut’s
Favorite Luxury features added

Advertisement

കടപ്പാട് Dajish P

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Leave a Comment