ഈ ബലൂണ്‍ അവള്‍ക്ക് ഉള്ളതാ.. അവളുമായി പിരിഞ്ഞിട്ട് 666 ദിവസം ആയി ഇത്രെയും നാള്‍ കാത്തിരുന്നു… വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ച ” Break Up 666 “..

Advertisement

കുട്ടുമുക്ക് നെട്ടിശ്ശേരിയിൽ മാത്രം 666 ചുവന്ന ബലൂണുകൾ. കാരണം ചോദിച്ചവർക്കുള്ള ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു: ‘ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ട് 666 ദിവസമായി.

Advertisement

ഒരുപാട് ദിവസം കാത്തിരുന്നു. “അതിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ധാരാളം ബലൂണുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ,” ആളുകൾ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ചുവന്ന ഹൃദയം പോലെ ഒരു ബലൂൺ ഉയർത്തിയ യുവാവ് പറഞ്ഞു.

Advertisement

‘ഇടത് കാടകളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. സുപ്രഭാതം. പോസ്റ്റിൽ ഒരു കയർ കെട്ടി മരവും ബലൂണുകളും ഓരോന്നായി വീർപ്പിക്കുക. 666 ബലൂണുകൾ വീർക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തു.

Advertisement

ബീറ്റ് അവസാനിച്ചു, പക്ഷേ ഒരു നമ്പർ ശേഷിക്കാതെ അവസാനിച്ചു. കടന്നുപോയ എല്ലാവരും കൗതുകത്തോടെ ചോദിച്ചു.

Advertisement

താൻ എങ്ങനെ പ്രണയത്തിലായി എന്നതിന്റെ കഥ അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു. ബലൂൺ കെട്ടിയ ഉടൻ കക്ഷി സ്ഥലം വിട്ടു.

Advertisement
Advertisement

Leave a Comment